Logga in
Kom igång

Allmänna villkor

Senast uppdaterade: 2016-06-27

Inledning

De följande vilkoren utgör ett avtal mellan dig (du, dina) och SumUp PaymentsLimited (vi, våra, oss) vilket reglerar användningen av våra tjänster: hanteringen av betalningar och andra tjänster, vår app, och alla versioner av vår kortläsare (PIN+, Läsare).

SumUp är ett auktoriserat betalningsinstitut under kontroll av brittiska Financial Conduct Authority, och är ett aktiebolag (limited liability company) bolagsregistrerat i England och Wales med nummer 07836562, och med sitt huvudsäte på adressen 32 - 34 Great Marlborough St, London W1F 7JB, UK.

Detta avtal består av tre delar. Del ett beskriver villkoren som reglerar din användning av våra tjänster. Del två beskriver de specifika villkoren rörande behandling av betalningar. Del tre innehåller vidare villkor som bestämmer det juridiska förhållandet mellan dig och oss.

För att använda våra tjänster måste du godkänna dessa villkor såväl som vår Integritetspolicy, och vid godkännande av dessa villkor bekräftar du att du har läst, förstått, och accepterat, vår Integritetspolicy.

Del 1 – Våra tjänster

Allmänt

1.1 Våra tjänster låter dig motta kortbetalningar (transaktioner) av dina kunder (Kortinnehavaren) med din kompatibla enhet, vår App, och vår Kortläsare (behövs ej för manuellt angivna betalningar). På vår webbsida tillhandahåller vi en uppdaterad lista över de enheter som är kompatibla, och den betalningstyp som kan användas med tjänsten.

1.2 Du kan använda tjänsten, antingen med en kortläsare utgiven av oss, eller genom att manuellt ange uppgifter för betalningen. När du mottar betalningar med en våra läsare, används läsaren för att behandla och auktorisera transaktioner mellan betalningskortet och våra servrar.

1.3 Vid behov erbjuder vi betaltjänster som inte kräver användning av kort så att du kan ta emot e-handelsbetalningar genom användning av ett tillämpningsprogram, exempelvis en app för mobil eller hemsida (partnerapp) som tillhandahålls av en tredje part (partner) enligt ett separat avtal mellan dig och partnern. Om du i din verksamhet uteslutande accepterar sådana e‑handelsbetalningar kommer de bestämmelser i detta avtal som gäller kortläsare eller reglerar tillvägagångssätt när betalande part använder ett kort inte att tillämpas. Vårt ansvar begränsas uttryckligen till de betaltjänster som utförs som en del av partnerappen. Vårt ansvar omfattar inte partnerappens funktion eller någon annan tjänst som partnern utför åt dig eller åt kortinnehavaren. Under förutsättning att du och partnern har tecknat ett avtal med en sådan innebörd om de betalningar som du blir skyldig partnern inom ramen för ert avtal (partneravgift), kan vi förutom våra egna transaktionsavgifter även för partnerns räkning samdebitera dessa partneravgifter.

1.4 Alla belopp som resulterar från dina transaktioner kommer att betalas ut till ditt bankkonto, efter att vi mottagit dem (utbetalning) Innan utbetalning dras våra avgifter (avgifter) av från beloppet. Om du valt en betalningsplan, betalar du avgifter enligt innehållet i den betalningsplan du valt. Våra avgifter och tillgängliga betalningsplaner finns beskrivna på webbsidan.

1.4.1. Vid godkännande av dessa villkor, accepterar- samt deklarerar du att vi kan ta blandade avgifter enligt olika korts avgiftstabeller.

1.4.2. Vi kommer att ge dig tillgång till aktuella kontorapporter. Vid godkännande av dessa villkor, begär- samt accepterar du att vi samlar avgiftsinformation baserat på märke, applikation, kategori av betalningsinstrument och procentsats på de förmedlingsavgifter som tillämpas på transaktionen, samt att vi regelbundet tillgängliggör denna information, minst en gång per månad och på ett sätt som möjliggör för dig att lagra informationen och reproducera den i oförändrad form.

1.5 Vår skyldighet under detta avtal är begränsade till att tillhandahålla dig ett användarkonto och våra tjänster. Vi gör vårt yttersta för att se till att tjänsterna är tillgängliga för dig, dygnet runt, alla dagar året runt. Vi reserverar rätten att blockera tjänsten, eller begränsa din tillgång därtill för att utföra underhåll, eller om det är nödvändigt för att efterleva lagar och regler, eller om du inte har uppfyllt vissa villkor i detta avtal, eller om det finns skäl att misstänka pengatvätt eller finansiering av terroristverksamhet.

1.6 Vi ger dig tillgång till din Betalningshistorik, och andra analyssystem om möjligt.

1.7 Vi förbehåller oss rätten att närsomhelst uppdatera eller modifiera tjänsten utan att meddela dig i förväg

1.8 Vi förbehåller oss rätten att utse tredje part att uppfylla vissa av eller alla, våra åtagande i detta avtal.

2. SumUp Användarkonto

2.1 För att använda SumUps tjänster måste du registrera dig för ett SumUp användarkonto (Konto). Du garanterar att alla uppgifter för dig och ditt företag som du anger under registreringen är giltiga vid tidpunkten för din registrering. När registreringen genomförts kommer du att motta ett e-mail till den adress du registrerade som din huvudsakliga kontaktadress. Du har bara rätt att öppna ett (1) konto, såtillvida du inte uttryckligen fått tillåtelse att öppna ytterligare konto. Du måste se till att alla uppgifter i förhållande till ditt konto är giltiga och uppdaterade.

2.2 Du måste välja ett kontonamn som, om det skiljer sig från företagets namn, i rimlig mån är relaterat till dig eller företaget. Du måste också ange ditt korrekta telefonnummer. Kontonamnet och telefonnumret kan komma att visas på kortinnehavarens kontoutdrag.

2.3 När du har registrerat dig och skapat ett användarkonto, och accepterat våra villkor, kan vi komma att utföra en kreditkontroll. Vi kan även komma att begära dokumentation från dig som gör det möjligt för oss att, utföra kontroller enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, som bedöms som nödvändiga av oss.

2.4 Huruvida din identitet kan anses som verifierad enligt stycke 2.3 är helt upp till SumUps avgörande. Tills dess att du identifierats och verifierats av oss, utgör dessa villkor ett preliminärt avtal som är lagligt bindande för dig, Vi förbehåller oss rätten att avsluta avtalet, eller när som helst besluta om att inte fortsätta med att erbjuda Tjänsterna. 2.5 Ditt konto kommer att registreras på en av våra servrar. Beloppet som ska utbetalas till dig kommer att hållas skilt från medel tillhörande SumUp, men tillsammans med belopp att utbetalas till andra användare.

2.6 Om ditt SumUp Konto inte används under två på varandra följande år har vi rätt att ge dig varning om uppsägning per rekommenderat brev. Om du inte inom 30 dagar besvarar brevet för att meddela oss att du vill behålla ditt Konto, kommer det att stängas. Belopp på kontot kommer att hanteras i enlighet med gällande lagstiftning, och eventuellt tillfalla SumUp.

3 Begränsningar för användning av Tjänsten

3.1 För att använda tjänsten behöver du en kompatibel enhet och en internetanslutning, båda tillhandahållna av tredje part. Tredje part kan komma att utta en avgift för din anslutning, du är ensam ansvarig för sådana avgifter.

3.2 Genom att acceptera dessa villkor bekräftar du att du är en fysisk eller juridisk person, som bedriver företag i ditt eget intresse, och att du vid godkännandet av detta avtal är tillåten att bedriva företagsverksamhet i ett eller flera av de länder som stöds av oss. Vi tillhandahåller en lista över de länder i vilka vi agerar vilken uppdateras när förändringar sker. Som fysisk person måste du vara 18 år eller äldre för att använda våra tjänster. Vi kan komma att begära bevis för din ålder. 3.3 Genom att acceptera dessa villkor, accepterar du också regelverket som antagits av kortorganisationerna, däribland Visa, MasterCard, och American Express (tillsammans, „kortnätverk“) Nätverksreglerna kan medföra att enskilda handlare ingår ett separat avtal med en av våra aquiringbanker, eller med kortnätverket, beroende på de summor du kann komma att hantera. Om detta berör dig, kommer vi att meddela dig, och se till att ett separat avtal kommer till stånd.

3.4 Utan uttryckligt tillstånd från oss i förväg har du inte rätt att hantera transaktioner relaterade till varor och tjänster (i) som inte saluförs av dig själv; (ii) som inte normalt saluförs av din verksamhet, så som den framställts för oss; (iii) som kan kopplas till illegal verksamhet eller används för illegal verksamhet eller som inte utan vidare får brukas av minderåriga eller som är relaterade till tillverkning av bomber eller sprängmedel (iv) som är relaterade till vadhållningstjänster, oavsett om de är lagliga; (v) som är relaterade till sexshoppar eller pornografi (tidskrifter undantagna); (vi) som är relaterade till alkohol eller tobak, om alkohol och tobak är de enda varor som saluförs; (vii) som vi rimligen kan anse skadliga för SumUps rykte och goda namn; (ix) som är otillåtna eller olagliga under de lagar du eller kortinnehavaren lyder under. Vi förbehåller oss rätten att lägga till varor och produkter på denna lista enligt vårt egna godtycke genom att lägga till sådana kategorier i antingen våra Allmänna Villkor eller i vårt Support Center på vår webbplats.

3.5 Om du hanterar transaktioner som vi anser bryta mot villkoren i detta avtal, eller som utsätter oss och andra användare av Tjänsterna för risk, har vi rätt att inte auktorisera, att avbryta, att återdebitera transaktionen, och/eller att stänga eller blockera ditt konto, och/eller att anmäla transaktionen till relevanta myndigheter, och/eller söka skadestånd från dig, och/eller debitera dig en administreringsavgift på upp till 200€

4. Kortläsare och Software

4.1 Du kan köpa, hyra eller leasa våra kortläsare mot en avgift, eller som under hyresvillkor, som bestäms av oss, vilket kommer att publiceras återkommande på vår webbsida. I vissa fall gäller speciella villkor.

4.2 Per användarkonto kan du bara använda en kortläsare. Vid begäran kan vi ge tillgång till flera kortläsare för ytterligare konto, eller för underkonto till det existerande kontot.

4.3 Du är förbjuden att sälja hyra ut, eller överföra läsaren till tredje part, eller att låta tredje part använda läsaren. Du är också förbjuden att modifiera mjukvaran eller läsarens hårdvara på något sätt. Du får inte använda läsaren i något annat syfte än att ta emot betalningar.

4.4 Du ska återsända läsaren till oss om vi så begär. I det fall du avslutar avtalet ska du returnera läsaren till oss på din egen bekostnad.

4.5 För att kunna använda tjänsterna ska du installera alla uppdateringar av appen.

5. Dina skyldigheter

5.1 Under detta avtal får du bara motta kortbetalningar med kortläsare som tillhandahållits av oss.

5.2 Du skall inte genomföra några transaktioner där det aktuella kortet inte ser ut som man kan förvänta sig av den typen av kort, där kortet verkar ha manipulerats, eller skadats, eller där kortets giltighetstid har gått ut.

5.3 Utan tillstånd får du inte lov att godtyckligt sätta en lägsta transaktionsgräns, som är högre än SEK 10 per enskild transaktion. Du måste även erbjuda kunder som betalar med SumUp minst lika goda villkor som övriga kunder. Du får inte ta ut särskilda avgifter när kunder betalar med SumUp.

5.4 Du måste kontrollera ditt Konto och din Transaktionshistorik för att se till att du inte felaktigt mottar betalningar. Om så sker är du skyldig att betala tillbaka beloppet.

5.5 Du ska omedelbart informera oss, om uppgifter som du angav när du anmälde dig ändras. Till exempel om din verksamhet ändras, ditt varuutbud ändras, ditt företag säljs eller får en annan ägarstruktur, eller om adress- eller bankuppgifter ändras.

5.6 Marknadsföringsmaterial som du får av oss ska visas fram av dig, sådant material kan till exempel vara klistermärken.

5.7 Om kortnätverken eller tillämplig lag så fordrar, ska du tillhandahålla kunden ett papperskvitto. Du ska även erbjuda kortinnehavaren ett elektroniskt kvitto (dock inte istället för papperskvitto om så fordras enligt lag).

5.8 Du än ensamt ansvarig för att dina inloggningsuppgifter inte blir kända av någon annan, att Läsaren inte manipulera, och att ingen otillåten åtkomst av ditt konto, din Läsare, eller annan konfidentiell information relaterad till användning av tjänsten förekommer. Om du misstänker sådan åtkomst måste du omedelbart kontakta oss, och ändra ditt lösenord via vår webbsida.

5.9 Under detta avtal är du skyldig att följa Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS), i synnerhet när det gäller lagring, hantering och överföring av betalningsuppgifter. Mer information hittar du på http://pcisecuritystandards.org.5.10 Du måste kontrollera de översikter eller utdrag som du mottar från oss. Om något är fel måste du kontakta så snart som möjligt, dock inte senare än tjugofem (25) arbetsdagar efter det att du mottagit dokumentet. Om du inte hör av dig inom dessa 25 dagar tas detta som ditt godkännande av dokumenten. Vi har rätt att utfärda korrigerade översikter, eller att rätta till transaktioner som blivit fel även efter dessa 25 dagar.

Del två – Betalningshantering

6 Belopp

6.1. Under detta avtal, auktoriserar du oss, och de finansinstitutioner som vi arbetar med att för din räkning kontrollera, motta och utbetala kapital, som beskrivet i avdelning 1.3. Auktoriseringen ovan gäller tills ditt konto stängs eller avslutas.- Utbetalningar till ditt bankkonto utförs, åtminstone delvis av tredje hand institutioner (till exempel banker där vi eller du har bankkonto), och vi kan inte hållas ansvariga för den slutgiltiga utbetalningen av kapitalet, när vi utbetalat pengarna till din bank.

6.2. Du har inte rätt till ränta, eller andra förtjänster, genererade av kapitalet på ditt konto. Du överlåter oåterkalleligen till oss alla rättigheter till inkomster som genereras av kapitalet insatt på ditt konto.

6.3. I de fall du hanterar transaktioner där kortinnehavarens kortuppgifter anges manuellt i Appen eller kortinnehavarens smartphone och där betalningssumman är högre än din transaktionsgräns, har SumUp rätt att hålla den del av summan som överstiger gränsen i trettio (30) dagar innan den betalas ut till ditt konto. Om du vet att du kommer att överstiga transaktionsgränsen kan du kontakta oss för att anpassa den övre gränsen. SumUp förbehåller sig rätten att besluta om detta efter eget gottfinnande.

6.4. Vi kommer inte göra några utbetalningar relaterade till transaktioner som ännu inte mottagits av oss från de designerade finansiella institutionerna.

6.5. Vi förbehåller oss rätten att genomföra undersökningar, eller att lösa dispyter relaterade till ditt konto. Som följd därav kan vi komma att begränsa tillgången till dina medel under tiden som undersökningen pågår.

7. Buffert

7.1. För att säkerställa att dina betalningsåtagande uppfylls, förbehåller vi oss rätten att när som helst tillfälligt hålla på utbetalningar till dig, och därigenom att samla ihop en buffert.

7.2 Bufferten kan också användas som vår säkerhet, och vi har rätt att använda medel från bufferten för belopp du är skyldig att betala oss utan att i förväg meddela dig.

7.3 I det fall du är skyldig oss en summa som överstiger bufferten, ska du omedelbart, men inte senare än 3 (tre) arbetsdagar efter vår begäran betala oss den aktuella summan. Du ger oss härmed tillåtelse att debitera dig de belopp du är skyldig oss, inklusive kostnader och avgifter vi ådrar oss för att debitera dig, från det bankkonto som används för dina SumUp utbetalningar och/eller de bankuppgifter du angivit för att köpa Läsare via banköverföring, eller att kvitta summor som ska utbetalas till dig mot det belopp du är skyldig oss. Din underlåtenhet att till fullo betala oss betraktas som ett allvarligt brott mot detta avtal, och alla avgifter och kostnader som uppstår i samband med att driva in betalningen är du skyldig att betala.

8. Återbetalning

8.1 En transaktion kan komma att debiteras ditt konto, om transaktionen överklagas, eller går tillbaka på kortinnehavarens begäran. Eller om vi har anledning att misstänka att transaktionen var otillåten.

8.2 Du ska på begäran assistera oss, på din egen bekostnad, med att undersöka vilken som helst av dina transaktioner som genererats med hjälp av Tjänsterna. Du medger att din underlåtenhet att inom rimlig tid assistera oss, vilket innefattar att förse oss med nödvändig dokumentation inom tio (10) arbetsdagar från begäran, kan leda till att transaktionen oåterkalleligen återdebiteras. Vi förbehåller oss rätten att ta ut en avgift för att undersöka, eller för att medla i frågan om, återbetalning.

8.3. Om en återdebiteringdispyt, inte lösts till din fördel genom antingen den utfärdande banken eller kortnätverket, förbehåller vi oss rätten att från dig inkassera den ursprungliga transaktionssumman, såväl som övriga avgifter, och återbetala den ursprungliga transaktionssumman till kortinnehavaren.

8.4 Om vi upptäcker att du genererar ovanligt många återdebiteringar, har vi rätt att senarelägga utbetalningar från kontot till ditt bankkonto., behålla en deposition, i en summa som vi bedömer som rimlig, för att täcka de förväntade återdebiteringarna, och därtill anslutna avgifter och att frysa eller stänga ditt konto.

9. Returnerade transaktioner

9.1. Under detta avtal är du skyldig att hantera återbetalningar och transaktioner som går tillbaka i enlighet med våra och kortnätverkens villkor.

9.2 Kortnätverkens regler ålägger dig att, vid tidpunkten för transaktionen, kunna erbjuda kunden information angående öppet köp, och att inte erbjuda pengarna tillbaka om så inte krävs enligt lag, och att inte ta emot kontanter eller annat i utbyte mot en återdebitering.

9.3 Summan som betalas tillbaka vid öppet köp ska inkludera skatt, och får inte överstiga den ursprungliga transaktionssumman.

9.4 Om kunden vill byta varan mot en annan vara för samma pris, eller en vara för ett annat pris, eller om transaktionen utfördes med fel vara, ska summan för det ursprungliga köpet först returneras, innan den nya transaktionen initieras.

9.5 Transaktioner via ditt konto kan returneras under upp till 30 dagar från det ursprungliga transaktionsdatumet.

9.6 Om vi bedömer att för många av dina transaktioner returneras kan vi komma att inskränka din rätt att returnera köp.

10. Skatter

Du är ansvarig för att mervärdesskatten (moms) för dina transaktioner anges, debiteras, och redovisas till Skatteverket enligt gällande lagstiftning, för de transaktioner som hanteras genom tjänsten. Om så tvungna enligt lag eller på begäran av statlig myndighet, har vi rätt, men inte skyldighet, att rapportera dina kontouppgifter och transaktionshistorik till myndigheten ifråga.

Del 3 – Vidare villkor

11. Ansvarsbegränsning

11.1 Inom ramen för detta avtal och i den utsträckning som tillåts enligt gällande lag är vi inte ansvariga för direkta eller indirekta förluster, eller för utebliven vinst som beror på vår skyldighet att följa tillämpliga lagar och regler, force majeur, eller din underlåtenhet att följa villkoren i detta avtal eller gällande lagstiftning.

11.2 Vi är inte ansvariga för indirekt skada eller följdskador inklusive men inte begränsat till förlust av vinst eller ditt rykte.

11.3 Detta avtal begränsar inte SumUps ansvar för skador eller annat som det vore olagligt för SumUp att undandra sig, eller försöka undandra sig, ansvar för.

11.4 Vi kan inte hållas ansvariga för handlingar eller tillkortakommanden av tredje part involverad i tjänsterna eller för tredje part som nämns eller gör reklam på vår webbsida.

11.5 Under detta avtal är vi inte ansvariga för om tjänsten störs eller inte är tillgänglig, eller för störningar på tjänster levererade av tredje part som hör samman med tjänsterna.

11.6 Vi ska inte hållas ansvariga för anspråk, handlingar eller förluster motsvarande ett värde högre än den sammanlagda avgiften för de tre (3)månader, under vilka tjänsterna tillhandahölls, som föregick händelsen som föranleder skadeståndsansvaret.

11.7 Vi är inte ansvariga för defekter på tredje parts hårdvara, eller andra produkter som vi säljer eller inkluderar i tjänsterna. Tillverkaren av sådana produkter, som är ensam ansvarig för service och support, ska bestämma garantivillkor och andra villkor för sådan hårdvara och produkter.

12 Ersättningsskyldighet

Du ska hålla oss, våra anställda, vår företagsledning, agenter, affiliatepartners, representanter och processorer skadefria för alla juridiska anspråk, kostnader (inklusive rimliga advokatkostnader) förluster, och skadestånd till följd av juridiska anspråk, handlingar, revision, granskning eller annan händelse orsakad av ditt brott mot lagar, regler, kortnätverksregler, eller varje annan förordning eller villkor tillämpliga på ditt användarkonto, eller din otillåtna eller felaktiga användning av tjänsterna, eller transaktion hanterad av dig genom tjänsten, eller ditt brott mot tredje parts rättigheter inklusive men inte begränsat till integritetsskydd och upphovsrättigheter, eller obehörigs tillgång till tjänsterna med hjälp av ditt personliga användarnamn ditt lösenord eller annan tillämplig tillgångskod.

13.1 Du och vi ska behandla konfidentiella uppgifter som du får från oss, eller vi får från dig eller kortinnehavare som konfidentiella, och i synnerhet säkerställa att tredje part inte får tillgång till sådana uppgifter. Detta gäller i synnerhet; affärshemligheter relaterade till antingen din eller vår verksamhet, och uppgifter om kortinnehavare som inte är konfidentiell. Du och vi är skyldiga att följa tillämplig lagstiftning rörande dataskydd och att vidta åtgärder mot otillåten användning av kort, eller kortinnehavarens uppgifter. Sådana uppgifter får bara sparas så länge det är absolut nödvändigt.

13.2 Om kortinnehavares personuppgifter förmedlas från oss till dig, får du endast använda uppgifterna i syfte att förhindra bedrägeri, eller för att förhindra utebliven betalning, och inte i något annat syfte som till exempel marknadsundersökning eller marknadsföring, med mindre än att kortinnehavaren uttryckligen gett sitt medgivande. Du måste följa tillämplig relevant lagstiftning rörande dataskydd.

13.3 Mer information angående hur vi insamlar, använder och skyddar dina personuppgifter hittar du i vår integritetspolicy på

14 Relationer till tredje part

Vi är inte delaktiga I det juridiska förhållandet mellan dig och kortinnehavaren och vi tar inget juridiskt ansvar för dina transaktioners orsak och syfte inklusive men inte begränsat till kvaliteten och beskaffenheten på de produkter och tjänster du saluför, försäljningspriset, erbjudna rabatter, garantier och så vidare. Du ska alltid klargöra att du och din verksamhet är separat från SumUp.

15 Betingelser, Avstängning, Avslutning

15.1 Du kan när som helst avsluta och stänga ditt konto. Vi kan när som helst, utan anledning, eller av vilken anledning som helst, blockera, avsluta eller stänga ditt konto utan förvarning. Vi kan även blockera eller avsluta ditt konto utan förvarning om: du bryter mot något villkor I detta avtal eller något annat villkor tillämpligt på specifika tjänster, som omfattas av separata Villkor, inklusive men inte begränsat till kortnätverkets villkor eller, om du bryter mot, eller vi har anledning att misstänka att du bryter mot lagstiftning som är relevant för ditt nyttjande av tjänsten; eller om vi har anledning att misstänka att du är involverad I bedrägeriverksamhet, pengatvätt, finansiering av terrorism, eller annan olaglig verksamhet; eller om du utgör en oacceptabel risk för oss; eller om vi har rimlig anledning att tro att ditt kontos integritet har påverkats eller av andra säkerhetsskäl.

15.2 Om ditt konto avslutas eller stängs, oavsett anledning, ska du: (i) fortsätta vara bunden av detta avtal, (ii) omedelbart sluta använda tjänsterna, (iii) medge att tillståndet att ha tillträde till och användningen av tjänsterna enligt detta avtal upphör, (iv) acceptera att vi förbehåller oss rätten, men inte har skyldighet, att radera alla dina kontouppgifter sparade på vår server, och (v) inte hålla oss ansvariga gentemot dig eller tredje part för avslutandet av tillgången till Tjänsterna eller för raderingen av dina Kontodata.

15.3 Efter stängningen av ditt konto skall du omedelbart betala alls summor du är skyldig oss under ramen av detta avtal, på samma sätt ska vi betala de summor vi är skyldiga dig enligt detta avtal. Oaktat det föregående villkoret har vi rätt att reservera Reservkapitalet tills dess att inga betalningar till oss för kontot längre är utestående, detta gäller även tills dess att eventuella återdebiteringar har förlikats, men under inga omständigheter längre än tretton (13) månader efter att Kontot avslutats.

16 Kommunikation

16.1 Skriftlig kommunikation och meddelande från oss kommer att skickas till din registrerade e-mailadress eller visas på vår webbsida. Sådan kommunikation och meddelande ska anses mottagen av dig inom tjugofyra (24) timmar efter det att informationen kommit upp på vår webbsida, eller inom tjugofyra (24) timmar efter den tidpunkt vi skickade e-mailet till dig, såtillvida vi inte får besked att e-mailmeddelandet inte levererades..

16.2 För detta syfte ska du alltid ha en giltig och aktuell e-mailadress registrerad till konto. Vi kan inte hållas ansvariga för om din angivna e-mailadress är ogiltig, eller om du ändrat din e-mailadress men inte meddelat oss om förändringen.

16.3 Du är skyldig att regelbundet och ofta kontrollera om du mottagit meddelande från oss via e-mail. E-mail meddelande kan innehålla länkar till vidare information tillgänglig på vår webbsida. I de fall gällande lag fordrar att vi informerar dig medelst varaktigt medium, kommer vi antingen skicka dig ett e-mailmeddelande, eller skicka dig ett meddelande som hänvisar dig till information på vår webbsida där du ges möjlighet att skriva ut informationen. Du är skyldig att behålla kopior av alla meddelande vi skickar dig, eller gör tillgänglig för dig.

16.4 Utöver att kommunicera med dig via e-mail, förbehåller vi oss rätten att kontakta dig per brev eller telefon om lämpligt. Kommunikation eller meddelande skickat per post ska avses som mottaget inom fem (5) arbetsdagar från det att brevet poststämplats.

16.5 Beroende på vilket land du väljer under registreringsprocessen kommer ditt konto att ställas in för ett bestämt språk och vi kommer att kommunicera med dig på det språk som därigenom valts. För viss kommunikation förbehåller vi oss rätten att kommunicera med dig på Engelska. Dokument eller meddelande på något annat språk är för din bekvämlighet och utgör inget åtagande från vår sida att i fortsättningen kommunicera på det aktuella språket.

17 Intellektuell äganderätt

17.1 Intellektuell äganderätt innebär direkta eller indirekta rättigheter till Tjänsterna, Läsarna, webbsidan, domännamnen, allt innehåll. Teknologin relaterad till Tjänsterna och alla logotyper, detta inkluderar men är inte begränsat till upphovsrättigheter, moraliska rättigheter, databasrättigheter, rättigheter till namn, patent och design och alla exklusiva och icke-exklusiva rättigheter internationellt som existerar nu eller i framtiden.

17.2 Vi (eller våra licensutfärdare) är ensamma ägare till alla IP-rättigheter relaterade till Tjänsterna och inget i detta avtal skall ses som överlåtelse av IP-rättigheterna till dig. Du får inte kopiera, imitera, eller använda IP rättigheterna utan vår skriftliga tillåtelse.

17.3 Vi upplåter till dig en begränsad, icke-exklusiv, icke-överlåtbar licens, som kan dras tillbaka som ger dig tillgång till tjänsten för syftet att motta transaktioner.

17.4 Utan skriftligt meddelande I förhand har du inte rätt att (i) överlåta rättigheter upplåtna till dig under detta avtal till tredje part; (ii) ge tredje part möjlighet att använda Tjänsterna (genom uthyrning, leasing, eller liknande); (iii) tillgå eller övervaka något innehåll, material, eller information på något SumUp system för hand eller med hjälp av robotar, sökspindlar eller liknande; (iv) kopiera, reproducera, ändra, modifiera, skapa version, offentligt publicera, återpublicera, ladda upp, visa på webbsida, överföra, sälja vidare eller på annat sätt distribuera SumUps innehåll, material eller information; (v) på något sätt kringgå tekniska begränsningar av Tjänsten, eller med något medel eller verktyg aktivera delar av tjänsten eller få tillgång till tjänsten, som är inaktiverade eller otillgängliga; (vi) använda tjänsterna för något annat syfte än som tillåts enligt detta avtal.

17.5 Du kan skapa och skicka innehåll till oss, som en del av din användning av tjänsten (Användarinnehåll) Du ska behålla alla rättigheter till ditt Användarinnehåll, underordnat de rättigheter du ger oss genom att godkänna detta avtal. Du intygar att du är ägaren till allt Användarinnehåll du skickar in, eller att du har tillåtelse från upphovsrättsägaren att ladda upp innehållet och att du ger oss globala, icke-exklusiva, royalty-fria, och överförbara rättigheter att använda och reproducera innehållet i marknadsföringssyfte i sammanhang som har med Tjänsten att göra. Du kan radera Användarinnehållet du sänt in genom att avsluta ditt Konto. Du ska inte sända in Användarinnehåll som är; (i) falskt, missledande, olagligt, obscent, oanständigt, pornografiskt, ärekränkande, hotfullt, illvilligt, eller provocerande; (ii) uppmuntrar till kriminellt beteende eller handlingar; (iii) bryter mot dina skyldigheter gentemot en person; (iv) innehåller data eller filer som kan vara skadlig; (v) marknadsför produkter eller tjänster so mär i konkurrens med SumUps, eller SumUps partners, tjänster.

18. Tillägg

18.1 Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra villkoren, och att ändra, radera, sluta att erbjuda, eller inskränka villkor på alla aspekter av Tjänsten.

18.2 Vi kommer att meddela dig förändringar av detta avtal genom att skicka e-mail till e-mailadressen som är registrerad till ditt konto, eller genom att meddela dig via appen.

18.3 Den projicerade ändringen av avtalet kommer att träda i kraft två månader efter meddelandet om förändringen, såtillvida du inte motsätter dig den projicerade förändringen innan den trätt i kraft.

18.4 Den senaste versionen av avtalet är alltid tillgänglig på webbsida.

19 Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet

Om någon del av detta avtal befinns vara ogiltig, olaglig eller omöjlig att genomdriva, ska den delen utgå från avtalet utan att påverka de övriga villkoren i avtalet som fortsätter att vara giltigt.

20.1 Vi har rätt att överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till tredje part, och ditt medgivande ska betraktas som inhämtat i och med ditt godkännande av detta avtal

20.2 Du har inte rätt att överlåta dina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal till tredje part utan uttryckligt tillstånd i förväg.

21 Tvister

21.1 Alla klagomål på tjänsten ska i första hand meddelas oss genom att kontakta vårt servicecenter.

21.2 Tvister som uppstår över innehållet i samband med detta avtal, skall avgöras i engelsk domstol, förutom när så inte tillåts enligt EU-lagstiftning. Du och vi ska göra vårt bästa för att lösa tvisten genom vänskapliga förhandlingar för att förhindra att dra tvisten inför domstol.

22. Laga befogenhet

Ditt Konto och dessa Villkor faller under Engelsk lag.